Skip to content

Repozytrium startowe dla projektów opartych o "Docker Compose"

Notifications You must be signed in to change notification settings

Adrosar/docker-compose-starter-kit

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 

History

4 Commits
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Uruchomienie

Instalujemy Docker'a:

Instrukcja zaczerpnięta ze strony https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

Usuwamy stare wersje:

sudo apt-get remove docker docker-engine docker.io containerd runc

Aktualizujemy repozytoria pakietów pakietów:

sudo apt-get update

Instalujemy potrzebne zależności:

sudo apt-get install ca-certificates curl gnupg lsb-release

Dodajemy klucz GPG dla Docker'a:

sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings && curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg

Konfigurujemy repozytrium:

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Instalujemy oprogramowanie Docker:

sudo apt-get update && sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

Nadajemy uprawnienia dla administratora:

sudo usermod -aG docker v1p

(wyloguj się i zaloguj ponownie aby zastosować zmiany)

Generujemy klucze SSL:

Sposób A:

Uruchom skrypt /scripts/create-self-signed.sh i postępuj zgodnie z poleceniami z konsoli.

Sposób B:

Wpierw uruchom /scripts/create-root-ca.sh, a następnie scripts/create-certificate.sh

Uwaga:

Niezależnie od wybranego sposobu po wygenerowaniu klucza i certyfikatu skopiuj ich zawartość do odpowiednich plików:

/caddy/tls/crt.pem
/caddy/tls/key.pem

Start aplikacji

Będąc w głównym folderze projektu, tam gdzie znajduje się plik docker-compose.yaml wykonaj polecenie docker-compose up -d lub docker compose up -d. Aby zatrzymać cały stos aplikacji wykonaj polecenie docker-compose down lub docker compose down.

Autor

Adrian Gargula